Hộp ECU Huyndai

Hiển thị tất cả 25 kết quả

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI I20 1.2L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI I20 1.2L

Mã phụ tùng ECU ECM

391352G010 , 391992B082 , 3911603425 , 3911603047

391114A832 , 391272B940 , 3911603404 , 391272B690 , 391362G140 , 391362G010

3913226BC5 , 3910603403 , 3911603433 , 391182BAX5 , 3911003090 , 3911403120

3911403135 , 391202B123  , 391064A100

301014A860 , 3911042720 , 391182BCR0 , 3910303009 , 391182BAP8 , 391332B007

3910127820 , 391032G410 , 391363G140 , 3911103285 , 391252B192

391222B012

KEFICO  ECU

HUYNDAI I20 1.2L

9003050555KA, 900 305 055 5KA

391252B192 , 39125-2B192

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI I20 1.2L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI I10 1.2L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI I10 1.2L

Mã phụ tùng ECU ECM

391352G010 , 391992B082 , 3911603425 , 3911603047

391114A832 , 391272B940 , 3911603404 , 391272B690 , 391362G140 , 391362G010

3913226BC5 , 3910603403 , 3911603433 , 391182BAX5 , 3911003090 , 3911403120

3911403135 , 391202B123  , 391064A100

301014A860 , 3911042720 , 391182BCR0 , 3910303009 , 391182BAP8 , 391332B007

3910127820 , 391032G410 , 391363G140 , 3911103285 , 391252B192

391222B012

KEFICO  ECU

HUYNDAI I10 1.2L

9001140591KE, 900 114 059 1KE

3911103285 , 39111-03285

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI I10 1.2L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI TUCSON 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI TUCSON 2.0L

Mã phụ tùng ECU ECM

391352G010 , 391992B082 , 3911603425 , 3911603047

391114A832 , 391272B940 , 3911603404 , 391272B690 , 391362G140 , 391362G010

3913226BC5 , 3910603403 , 3911603433 , 391182BAX5 , 3911003090 , 3911403120

3911403135 , 391202B123  , 391064A100

301014A860 , 3911042720 , 391182BCR0 , 3910303009 , 391182BAP8 , 391332B007

3910127820 , 391032G410 , 391363G140 , 3911103285 , 391252B192

391222B012

KEFICO  ECU

HUYNDAI TUCSON 2.0L

5WY4A39C, 5WY 4A3 9C

391032G410 , 39103-2G410

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI I10 1.2L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI SANTAFE 2.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI SANTAFE 2.5L

Mã phụ tùng ECU ECM

391352G010 , 391992B082 , 3911603425 , 3911603047

391114A832 , 391272B940 , 3911603404 , 391272B690 , 391362G140 , 391362G010

3913226BC5 , 3910603403 , 3911603433 , 391182BAX5 , 3911003090 , 3911403120

3911403135 , 391202B123  , 391064A100

301014A860 , 3911042720 , 391182BCR0 , 3910303009 , 391182BAP8 , 391332B007

3910127820 , 391362G010 , 391032G410 , 391363G140 , 3911103285 , 391252B192

391222B012

KEFICO  ECU

HUYNDAI SANTAFE 2.5L

0281013208, 0 281 013 208

3910127820 , 39101-27820

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI SANTAFE 2.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI I30 1.6L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI I30 1.6L

Mã phụ tùng ECU ECM

391352G010 , 391992B082 , 3911603425 , 3911603047

391114A832 , 391272B940 , 3911603404 , 391272B690 , 391362G140 , 391362G010

3913226BC5 , 3910603403 , 3911603433 , 391182BAX5 , 3911003090 , 3911403120

3911403135 , 391202B123  , 391064A100

301014A860 , 3911042720 , 391182BCR0 , 3910303009 , 391182BAP8 , 391332B007

3910127820 , 391362G010 , 391032G410 , 391363G140 , 3911103285 , 391252B192

391222B012

KEFICO  ECU

HUYNDAI I30 1.6L

9003050194KB, 900 305 019 4KB

391222B012 , 39122-2B012

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI I30 1.6L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI CRETA 1.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI CRETA 1.5L

Mã phụ tùng ECU ECM

391352G010 , 391992B082 , 3911603425 , 3911603047

391114A832 , 391272B940 , 3911603404 , 391272B690 , 391362G140 , 391362G010

3913226BC5 , 3910603403 , 3911603433 , 391182BAX5 , 3911003090 , 3911403120

3911403135 , 391202B123  , 391064A100

301014A860 , 3911042720 , 391182BCR0 , 3910303009 , 391182BAP8 , 391332B007

3910127820 , 391362G010 , 391032G410 , 391363G140 , 3911103285 , 391252B192

391222B012

KEFICO  ECU

HUYNDAI CRETA 1.5L

0261S14084, 0 261 S14 084

391332B007 , 39133-2B007

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI CRETA 1.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI ELANTRA 1.6L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI ELANTRA 1.6L

Mã phụ tùng ECU ECM

391352G010 , 391992B082 , 3911603425 , 3911603047

391114A832 , 391272B940 , 3911603404 , 391272B690 , 391362G140 , 391362G010

3913226BC5 , 3910603403 , 3911603433 , 391182BAX5 , 3911003090 , 3911403120

3911403135 , 391202B123  , 391064A100

301014A860 , 3911042720 , 391182BCR0 , 3910303009 , 391182BAP8 , 391332B007

3910127820 , 391362G010 , 391032G410 , 391363G140 , 3911103285 , 391252B192

391222B012

KEFICO  ECU

HUYNDAI ELANTRA 1.6L

9001200331KC, 900 120 033 1KC

391182BAP8 , 39118-2BAP8

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI ELANTRA 1.6L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI I10 1.2L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI I10 1.2L

Mã phụ tùng ECU ECM

391352G010 , 391992B082 , 3911603425 , 3911603047

391114A832 , 391272B940 , 3911603404 , 391272B690 , 391362G140 , 391362G010

3913226BC5 , 3910603403 , 3911603433 , 391182BAX5 , 3911003090 , 3911403120

3911403135 , 391202B123  , 391064A100

301014A860 , 3911042720 , 391182BCR0 , 3910303009 , 391182BAP8 , 391332B007

3910127820 , 391362G010 , 391032G410 , 391363G140 , 3911103285 , 391252B192

391222B012

KEFICO  ECU

HUYNDAI I10 1.2L

2110291071, 211 029 107 1

3910303009 , 39103-03009

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI PORTER 2 2.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI PORTER 2 2.5L

Mã phụ tùng ECU ECM

391352G010 , 391992B082 , 3911603425 , 3911603047

391114A832 , 391272B940 , 3911603404 , 391272B690 , 391362G140 , 391362G010

3913226BC5 , 3910603403 , 3911603433 , 391182BAX5 , 3911003090 , 3911403120

3911403135 , 391202B123  , 391064A100

301014A860 , 3911042720 , 391182BCR0 , 3910303009 , 391182BAP8 , 391332B007

3910127820 , 391362G010 , 391032G410 , 391363G140 , 3911103285 , 391252B192

391222B012

KEFICO  ECU

HUYNDAI PORTER 2 2.5L

9001320356KE, 900 132 035 6KE

391182BCR0 , 39118-2BCR0

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI PORTER 2 2.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI PORTER 2 2.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI PORTER 2 2.5L

Mã phụ tùng ECU ECM

391352G010 , 391992B082 , 3911603425 , 3911603047

391114A832 , 391272B940 , 3911603404 , 391272B690 , 391362G140 , 391362G010

3913226BC5 , 3910603403 , 3911603433 , 391182BAX5 , 3911003090 , 3911403120

3911403135 , 391202B123  , 391064A100

301014A860 , 3911042720 , 391182BCR0 , 3910303009 , 391182BAP8 , 391332B007

3910127820 , 391362G010 , 391032G410 , 391363G140 , 3911103285 , 391252B192

391222B012

KEFICO  ECU

HUYNDAI PORTER 2 2.5L

9001240051KF, 900 124 005 1KF

391064A100 , 39106-4A100

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI PORTER 2 2.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI ACCENT 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI ACCENT 2.0L

Mã phụ tùng ECU ECM

391352G010 , 391992B082 , 3911603425 , 3911603047

391114A832 , 391272B940 , 3911603404 , 391272B690 , 391362G140 , 391362G010

3913226BC5 , 3910603403 , 3911603433 , 391182BAX5 , 3911003090 , 3911403120

3911403135 , 391202B123 , 391002EFB1 , 3911603425 , 301202B000 , 391064A100

301014A860 , 3911042720 , 391182BCR0 , 3910303009 , 391182BAP8 , 391332B007

3910127820 , 391362G010 , 391032G410 , 391363G140 , 3911103285 , 391252B192

391222B012

KEFICO  ECU

HUYNDAI ACCENT 2.0L

9003130041KF, 900 313 004 1KF

3911403135 , 39114-03135

MEG17.9.13

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI ACCENT 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI ACCENT BLUE 1.4L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI ACCENT BLUE 1.4L

Mã phụ tùng ECU ECM

391352G010 , 391992B082 , 3911603425 , 3911603047

391114A832 , 391272B940 , 3911603404 , 391272B690 , 391362G140 , 391362G010

3913226BC5 , 3910603403 , 3911603433 , 391182BAX5 , 3911003090 , 3911403120

3911403135 , 391202B123 , 391002EFB1 , 3911603425 , 301202B000 , 391064A100

301014A860 , 3911042720 , 391182BCR0 , 3910303009 , 391182BAP8 , 391332B007

3910127820 , 391362G010 , 391032G410 , 391363G140 , 3911103285 , 391252B192

391222B012

KEFICO  ECU

HUYNDAI ACCENT BLUE 1.4L

9003130050KE, 900 313 005 0KE

3911403120 , 39114-03120

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI ACCENT BLUE 1.4L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI I10 1.2L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI I10 1.2L

Mã phụ tùng ECU ECM

391352G010 , 391992B082 , 3911603425 , 3911603047

391114A832 , 391272B940 , 3911603404 , 391272B690 , 391362G140 , 391362G010

3913226BC5 , 3910603403 , 3911603433 , 391182BAX5 , 3911003090 , 3911403120

3911403135 , 391202B123 , 391002EFB1 , 3911603425 , 301202B000 , 391064A100

301014A860 , 3911042720 , 391182BCR0 , 3910303009 , 391182BAP8 , 391332B007

3910127820 , 391362G010 , 391032G410 , 391363G140 , 3911103285 , 391252B192

391222B012

KEFICO  ECU

HUYNDAI I10 1.2L

900309362210KD, 900 309 362 210 KD

3911003090 , 39110-03090

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI I10 1.2L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI ELANTRA 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI ELANTRA 2.0L

Mã phụ tùng ECU ECM

391352G010 , 391992B082 , 3911603425 , 3911603047

391114A832 , 391272B940 , 3911603404 , 391272B690 , 391362G140 , 391362G010

3913226BC5 , 3910603403 , 3911603433 , 391182BAX5 , 3911003090 , 3911403120

3911403135 , 391202B123 , 391002EFB1 , 3911603425 , 301202B000 , 391064A100

301014A860 , 3911042720 , 391182BCR0 , 3910303009 , 391182BAP8 , 391332B007

3910127820 , 391362G010 , 391032G410 , 391363G140 , 3911103285 , 391252B192

391222B012

KEFICO  ECU

HUYNDAI ELANTRA 2.0L

9001200164KH, 900 120 016 4KH

391182BAX5 , 39118-2BAX5

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI ELANTRA 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI TUCSON 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI TUCSON 2.0L

Mã phụ tùng ECU ECM

391352G010 , 391992B082 , 3911603425 , 3911603047

391114A832 , 391272B940 , 3911603404 , 391272B690 , 391362G140 , 391362G010

3913226BC5 , 3910603403 , 3911603433 , 391182BAX5 , 3911003090 , 3911403120

3911403135 , 391202B123 , 391002EFB1 , 3911603425 , 301202B000 , 391064A100

301014A860 , 3911042720 , 391182BCR0 , 3910303009 , 391182BAP8 , 391332B007

3910127820 , 391362G010 , 391032G410 , 391363G140 , 3911103285 , 391252B192

391222B012

KEFICO  ECU

HUYNDAI TUCSON 2.0L

9003050264KB, 900 305 026 4KB

3913226BC5 , 39132-26BC5

MG7.9.8

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI TUCSON 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI TUCSON 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI TUCSON 2.0L

Mã phụ tùng ECU ECM

391352G010 , 391992B082 , 3911603425 , 3911603047

391114A832 , 391272B940 , 3911603404 , 391272B690 , 391362G140 , 391362G010

3913226BC5 , 3910603403 , 3911603433 , 391182BAX5 , 3911003090 , 3911403120

3911403135 , 391202B123 , 391002EFB1 , 3911603425 , 301202B000 , 391064A100

301014A860 , 3911042720 , 391182BCR0 , 3910303009 , 391182BAP8 , 391332B007

3910127820 , 391362G010 , 391032G410 , 391363G140 , 3911103285 , 391252B192

391222B012

KEFICO  ECU

HUYNDAI TUCSON 2.0L

5WY4A39C, 5WY 4A3 9C

391362G010 , 39136-2G010

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI TUCSON 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI TUCSON 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI TUCSON 2.0L

Mã phụ tùng ECU ECM

391352G010 , 391992B082 , 3911603425 , 3911603047

391114A832 , 391272B940 , 3911603404 , 391272B690 , 391362G140 , 391362G010

3913226BC5 , 3910603403 , 3911603433 , 391182BAX5 , 3911003090 , 3911403120

3911403135 , 391202B123 , 391002EFB1 , 3911603425 , 301202B000 , 391064A100

301014A860 , 3911042720 , 391182BCR0 , 3910303009 , 391182BAP8 , 391332B007

3910127820 , 391362G010 , 391032G410 , 391363G140 , 3911103285 , 391252B192

391222B012

KEFICO  ECU

HUYNDAI TUCSON 2.0L

5WY4A39C, 5WY 4A3 9C

391362G140 , 39136-2G140

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI TUCSON 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI ACCENT 1.4L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI ACCENT 1.4L

Mã phụ tùng ECU ECM

391352G010 , 391992B082 , 3911603425 , 3911603047

391114A832 , 391272B940 , 3911603404 , 391272B690 , 391362G140 , 391362G010

3913226BC5 , 3910603403 , 3911603433 , 391182BAX5 , 3911003090 , 3911403120

3911403135 , 391202B123 , 391002EFB1 , 3911603425 , 301202B000 , 391064A100

301014A860 , 3911042720 , 391182BCR0 , 3910303009 , 391182BAP8 , 391332B007

3910127820 , 391362G010 , 391032G410 , 391363G140 , 3911103285 , 391252B192

391222B012

KEFICO  ECU

HUYNDAI ACCENT 1.4L

9003100181KH, 900 310 018 1KH

391272B690 , 39127-2B690

MED17.9.12

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI ACCENT 1.4L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI ACCENT 1.4L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI ACCENT 1.4L

Mã phụ tùng ECU ECM

391352G010 , 391992B082 , 3911603425 , 3911603047

391114A832 , 391272B940 , 3911603404 , 391272B690 , 391362G140 , 391362G010

3913226BC5 , 3910603403 , 3911603433 , 391182BAX5 , 3911003090 , 3911403120

3911403135 , 391202B123 , 391002EFB1 , 3911603425 , 301202B000 , 391064A100

301014A860 , 3911042720 , 391182BCR0 , 3910303009 , 391182BAP8 , 391332B007

3910127820 , 391362G010 , 391032G410 , 391363G140 , 3911103285 , 391252B192

391222B012

KEFICO  ECU

HUYNDAI ACCENT 1.4L

9001310339, 900 131 033 9

3911603404 , 39116-03404

MED17.9.21

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI ACCENT 1.4L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI ACCENT 1.4L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI ACCENT 1.4L

Mã phụ tùng ECU ECM

391352G010 , 391992B082 , 3911603425 , 3911603047

391114A832 , 391272B940 , 3911603404 , 391272B690 , 391362G140 , 391362G010

3913226BC5 , 3910603403 , 3911603433 , 391182BAX5 , 3911003090 , 3911403120

3911403135 , 391202B123 , 391002EFB1 , 3911603425 , 301202B000 , 391064A100

301014A860 , 3911042720 , 391182BCR0 , 3910303009 , 391182BAP8 , 391332B007

3910127820 , 391362G010 , 391032G410 , 391363G140 , 3911103285 , 391252B192

391222B012

KEFICO  ECU

HUYNDAI ACCENT 1.4L

9003100206KJ, 900 310 020 6KJ

391272B940 , 39127-2B940

MED17.9.12

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI ACCENT 1.4L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI PORTER 2.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI PORTER 2.5L

Mã phụ tùng ECU ECM

391352G010 , 391992B082 , 3911603425 , 3911603047

391114A832 , 391272B940 , 3911603404 , 391272B690 , 391362G140 , 391362G010

3913226BC5 , 3910603403 , 3911603433 , 391182BAX5 , 3911003090 , 3911403120

3911403135 , 391202B123 , 391002EFB1 , 3911603425 , 301202B000 , 391064A100

301014A860 , 3911042720 , 391182BCR0 , 3910303009 , 391182BAP8 , 391332B007

3910127820 , 391362G010 , 391032G410 , 391363G140 , 3911103285 , 391252B192

391222B012

KEFICO  ECU

HUYNDAI PORTER 2.5L

DDCR28437143, DDC R28 437 143

391114A832 , 39111-4A832

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI PORTER 2.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI ACCENT 2.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI ACCENT 2.5L

Mã phụ tùng ECU ECM

391352G010 , 391992B082 , 3911603425 , 3911603047

391114A832 , 391272B940 , 3911603404 , 391272B690 , 391362G140 , 391362G010

3913226BC5 , 3910603403 , 3911603433 , 391182BAX5 , 3911003090 , 3911403120

3911403135 , 391202B123 , 391002EFB1 , 3911603425 , 301202B000 , 391064A100

301014A860 , 3911042720 , 391182BCR0 , 3910303009 , 391182BAP8 , 391332B007

3910127820 , 391362G010 , 391032G410 , 391363G140 , 3911103285 , 391252B192

391222B012

KEFICO  ECU

HUYNDAI ACCENT 2.5L

9003140332KD, 900 314 033 2KD

3911603047 , 39116-03047

MED17.9.21

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI ACCENT 2.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI ACCENT 2.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI ACCENT 2.5L

Mã phụ tùng ECU ECM

391352G010 , 391992B082 , 3911603425 , 3911603047

391114A832 , 391272B940 , 3911603404 , 391272B690 , 391362G140 , 391362G010

3913226BC5 , 3910603403 , 3911603433 , 391182BAX5 , 3911003090 , 3911403120

3911403135 , 391202B123 , 391002EFB1 , 3911603425 , 301202B000 , 391064A100

301014A860 , 3911042720 , 391182BCR0 , 3910303009 , 391182BAP8 , 391332B007

3910127820 , 391362G010 , 391032G410 , 391363G140 , 3911103285 , 391252B192

391222B012

KEFICO  ECU

HUYNDAI ACCENT 2.5L

9003140332KD, 900 314 033 2KD

3911603425 , 39116-03425

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI ACCENT 2.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI I20 1.4L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI I20 1.4L

Mã phụ tùng ECU ECM

391352G010 , 391992B082 , 3911603425 , 3911603047

391114A832 , 391272B940 , 3911603404 , 391272B690 , 391362G140 , 391362G010

3913226BC5 , 3910603403 , 3911603433 , 391182BAX5 , 3911003090 , 3911403120

3911403135 , 391202B123 , 391002EFB1 , 3911603425 , 301202B000 , 391064A100

301014A860 , 3911042720 , 391182BCR0 , 3910303009 , 391182BAP8 , 391332B007

3910127820 , 391362G010 , 391032G410 , 391363G140 , 3911103285 , 391252B192

391222B012

KEFICO  ECU

HUYNDAI I20 1.4L

9003130039KF, 900 313 003 9KF

391992B082 , 39199-2B082

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI I20 1.4L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI SONATA 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI SONATA 2.0L

Mã phụ tùng ECU ECM

391352G010 , 391992B082 , 3911603425 , 3911603047

391114A832 , 391272B940 , 3911603404 , 391272B690 , 391362G140 , 391362G010

3913226BC5 , 3910603403 , 3911603433 , 391182BAX5 , 3911003090 , 3911403120

3911403135 , 391202B123 , 391002EFB1 , 3911603425 , 301202B000 , 391064A100

301014A860 , 3911042720 , 391182BCR0 , 3910303009 , 391182BAP8 , 391332B007

3910127820 , 391362G010 , 391032G410 , 391363G140 , 3911103285 , 391252B192

391222B012

KEFICO  ECU

HUYNDAI SONATA 2.0L

5WY4A38E, 5WY 4A3 8E

391352G010 , 39135-2G010

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM HUYNDAI SONATA 2.0L

error: Content is protected !!